Turizmo paslaugų teikimo sutarties Nr.       sąlygos kelionėms lėktuvu (Europa, Artimieji Rytai)
 
1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:
1.1.1. Organizuoti turistui (-ams) kelionę pagal programą, nurodytą kataloge, ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, arba, jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Katalogas arba kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas.
1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau  kaip 10 kalendorinių dienų iki kelionės pradžios. Minimalus turistų skaičius kelionėje – 10. Jeigu prie užsakomos kelionės aprašymo sutarties prieduose nurodytas kitas minimalus turistų skaičius, galioja pastarasis.
1.1.3. Prieš kelionę rašytinę forma turistui pateikti tikslią ir neklaidinančią informaciją apie kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo vietas ir datas bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama ir išvykstama) ar jo pakeitimus arba kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančiosios valstybės taisykles), maitinimą, valstybių, į kurias vykstama, pasienio formalumus ir vizų gavimo tvarką, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimus, sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas.
1.1.4. Prieš pasirašant sutartį suteikti informaciją apie sveikatos, gyvybės, neįvykusios kelionės rizikos bei kitus draudimus.
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, kategoriją ar patogumų  lygį  ir pagrindinius ypatumus bei klasę, maitinimą.
1.1.6. Prieš kelionę rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą), kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ar vietinių agentūrų ar agentų, į kuriuos turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius, jei tokių agentūrų ar agentų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi, informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.7. Turisto (-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui. Jei turistas (-ai) davė sutikimą, pateikti asmens duomenys, taip pat gali būti renkami ir naudojami VEGATURO lojalumo programos tikslams bei siunčiant informaciją apie VEGATURO organizuojamas keliones.
1.1.8. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje turistinės kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje neskelbiamos ar organizuotos turistinės kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
1.2. Šioje sutartyje turistas – fizinis asmuo, sudaręs su kelionės organizatoriumi sutartį (sutartį pasirašęs asmuo) arba bet kuris fizinis (-iai) asmuo (-ys), kurio (-ių) vardu sutartį pasirašęs asmuo perka organizuotą turistinę kelionę ir prisiima visas teises ir pareigas pagal sutartį (kiti naudos gavėjai) arba bet kuris fizinis asmuo, kuriam sutartį pasirašęs asmuo arba bet kuris naudos gavėjas perleidžia savo teises į kelionę.
1.3. Turistas(-ai) įsipareigoja:

1.3.1. Laiku sumokėti už kelionę: jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 8 savaitės, sumokėti 40 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti ne vėliau kaip 6 savaitės iki kelionės pradžios; jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 6 savaitės, sumokėti visą kelionės kainą. Kelionių organizatoriaus paskelbtų akcijų metu, organizuojant individualias ir grupines keliones į atskiras pasaulio šalis gali būti nustatoma kita apmokėjimo už paslaugas tvarka, kurios privalo laikytis turistas. Pirkdamas kelionę išsimokėtinai, turistas privalo laikytis atitinkamoje sutartyje numatytos apmokėjimo už paslaugas tvarkos.
1.3.2. Pateikti visą informaciją ir dokumentus reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę bei kelionės vadovo (jei kelionės vadovo paslauga numatyta sutartyje) nurodytas išvykimo vietas, taip pat ir tarpines; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto „Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo“ (Žin., 2002, Nr. 23-858).
1.3.3. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.).  Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jįapmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.4. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus ­ naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje ir jos prieduose nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
2.1. Turisto teisė atsisakyti sutarties:
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties, žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.2.1.2. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionės organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dėl turisto sutarties atsisakymo dydis priklausomai nuo atsisakymo laiko yra:
Sutarties nutraukimo laikas Suma procentais nuo kelionės kainos
daugiau kaip 28 diena iki išvykimo 40 %
nuo 28 iki 21 dienų iki išvykimo 50 %
nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo 80 %
nuo 11 iki 7 dienų iki išvykimo 90 %
likus 7 ir mažiau dienų iki išvykimo 100 %
 
Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl tokio atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.
2.1.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, negali jų kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz. dėl sveikatos būklės, mirties ir pan.) kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo skubiau po aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie susiklosčiusią situaciją ir kelionės atsisakymą. Turistas turi pateikti rašytinių dokumentų, įrodančių kelionės atsisakymo priežastį, kopijas. Tuo atveju, jei sutarties atsisakymo pagrindas – turisto liga, asmenys, draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu kelionių organizatoriui turi pateikti nedarbingumo pažymėjimo kopiją. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios Sutarties 2.1.2 punktą, tačiau bet kuriuo atveju, atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl šiame punkte nurodyti sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.
2.1.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.
2.2. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties:
2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.2.2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują tokios pat ar geresnės kokybės, alternatyvų kelionės variantą. Jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako arba dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės turistui pasiūlyti alternatyvią kelionę, kelionių organizatorius turi grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus.
2.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę bei atlyginti turistui turtinę žalą. Žala neatlyginama, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplinkybių arba nenugalimos jėgos.
2.4. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui ir (ar) kelionių pardavimo agentui agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.
3. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
3.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą. Turistas turi teisę atsisakyti keisti sutartį.
3.2. Kelionių organizatorius turi teisę likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Turistas turi teisę atsisakyti kainos didinimo.
3.3. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2  punktų atvejais, kelionės organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties tais atvejais, kai turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1 punkto atveju, tai atitinkamai taikomas šios sutarties 2.3 punktas.
4. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
4.1. Bet kuris šios sutarties turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
4.2 Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso reikalavimus, su trečiuoju (kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionių
organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu,
sumokėjimą. Šalys susitaria ir sutinka, kad kelionės perleidimo išlaidos sudaro 200 litų arba 57,92 EUR asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Turistui pareikalavus,
kelionių organizatorius privalo pateikti dėl sutarties šalių pasikeitimo turėtų papildomų išlaidų paskaičiavimą. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 4.2. punkte nurodytų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas 2.1.2. punkte nurodytą nutraukimo mokestį.
3. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
3.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą. Turistas turi teisę atsisakyti keisti sutartį.
3.2. Kelionių organizatorius turi teisę likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Turistas turi teisę atsisakyti kainos didinimo.
3.3. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2  punktų atvejais, kelionės organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties tais atvejais, kai turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1 punkto atveju, tai atitinkamai taikomas šios sutarties 2.3 punktas.
4. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
4.1. Bet kuris šios sutarties turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
4.2 Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso reikalavimus, su trečiuoju (kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionių organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Šalys susitaria ir sutinka, kad kelionės perleidimo išlaidos sudaro 200 litų arba 57,92 EUR asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl sutarties šalių pasikeitimo turėtų papildomų išlaidų paskaičiavimą. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 4.2. punkte nurodytų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas 2.1.2. punkte nurodytą nutraukimo mokestį.
5. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ
5.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
5.1.1. dėl netinkamo sutarties įvykdymo kaltas turistas (1.3.1, 1.3.2 punktų sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys);
5.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi.
5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius  turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį.  Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu  turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius arba asmuo, kurio pagalba jis naudojasi, tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
5.3. Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui (-ams) tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jų atsisakė, kelionių organizatorius, be papildomo užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
5.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar didelio neatsargumo.
5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
5.6. Vežimui oru atitinkamai taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimą, Konvencijos, dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje nuostatos, apribojančios Vežėjo atsakomybę ir EC 889/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl Vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju. Šie teisės aktai nustato ir daugelyje atvejų apriboja vežėjo atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atvežti bagažą.
6. BENDROSIOS SĄLYGOS
6.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių gynimo įstatymas, Turizmo įstatymas bei kiti teisės aktai ir ši sutartis.
6.2. Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionių organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui.  Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pateikiamos vietoje raštu. Nepavykus konflikto išspręsti, pretenzijas kelionių organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos; kelionių organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai  pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.4. Kelionių organizatoriaus nemokumo ar bankroto atveju dėl grįžimo išlaidų apmokėjimo ar įmokėtų pinigų grąžinimo Turistas gali kreiptis į Valstybinį turizmo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisykles.
6.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po  vieną kelionių organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
 
Kelionės sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašyta turizmo paslaugų teikimo sutartis, dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje, netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą sudarydamas naują turizmo paslaugų teikimo sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują turizmo paslaugų teikimo sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą turizmo paslaugų teikimo sutartį.
 
Turistas patvirtina, kad jis prieš pasirašydamas šią sutartį:
- gavo rašytinį dokumentą (katalogą, kitą kelionę aprašančią medžiagą, programą), kuriame išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemonę, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus,  valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento atstovą, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis;
- gavo raštu informaciją apie skrydį vykdančio oro vežėjo keleivių ir bagažo vežimo pagrindines sąlygas (jei perka kelionę lėktuvu);
- gavo nuorodą į elektroninį dokumentą (viešbučio aprašymą, kelionės programą, informaciją ir patarimus keliaujantiems ar kt.) kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.vegaturas.lt. Turistas patvirtina, jog toks informacijos pateikimam  jam yra tinkamas ir priimtinas;
- buvo informuotas apie galimybę sudaryti draudimo sutartis (medicininių išlaidų, neįvykusios kelionės rizikos, nelaimingų atsitikimų ir/ar kitas) ir susipažino su draudimo taisyklėmis.
 
Šios Turizmo paslaugų teikimo sutarties nuostatos privalomos kelionės organizatoriui ir visiems turistams.Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus – naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra  organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi  turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
 

ŠALIŲ REKVIZITAI:

Kelionių organizatoriaus arba jį atstovaujančio
kelionių pardavimo agento atstovas:

Vardas, pavardė       _________________

Parašas_______________

A.V.       

Turistas, pasirašantis sutartį (pagrindinė sutarties
šalis):

Vardas, pavardė       _________________

Parašas_______________